Die Barnabasakten

Der Text des Codex Vaticanus Graecus 1667

übersetzt von Daniel Alexander Erhorn


περίοδοι καὶ μαρτύριον τοῦ ἁγίου Βαρνάβα τοῦ ἀποστόλου

 

ἐπειδήπερ ἀπὸ τῆς καθόδου τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παρουσίας, τοῦ ἀόκνου καὶ εὐσπλάγχνου καὶ ἰσχυροῦ καὶ ποιμένος καὶ ἰατροῦ, τὸ ἀπόρρητον καὶ ὅσιον καὶ ἄμεμπτον μυστήριον τῶν τὴν ἐλπίδα ὁσίως κατεχόντων καὶ ἐσφραγισμένων χριστιανῶν ἐθεασάμην καὶ εἶδον ἐγὼ, καὶ ἐδούλευσα προθύμως, ἀναγκαῖον ὠήθην καὶ ἃ εἶδον καὶ ἤκουσα μυστήρια ἐξηγήσασθαι. ἐγὼ Ἰωάννης, συνακολουθὼν Βαρνάβᾳ καὶ Παύλῳ τοῖς ἀποστόλοις, ὑπηρέτης ὢν τὸ πρὶν μὲν Κυρίλλου τοῦ ἀρχιερέως, νῦν δὲ χάριν πνεύματος ἁγίου λαβὼν διά τε Πέτρου τοῦ ἀποστόλου καὶ Βαρνάβα καὶ Παύλου τῶν ἀξίων τῆς κλίσεως, τῶν καὶ βαπτισάντων με. μετὰ δὲ τὸ βαπτισθῆναί με εἶδον ἐν ὀράματι ἄνδρα τινὰ ἐφεστῶτα ἐν λευκῇ στολῇ περιβεβλημμένον, καὶ εἶπεν· θάρση Ἰωάννη, καὶ γὰρ τὸ ὄνομά σου μετονομασθήσῃ Μᾶρκος, καὶ ἡ δόξα σου ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ κηρυχθήσηται, καὶ τὸ ἐν σοὶ σκότος παρῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ ἐδόθη σοι σύνεσις πρὸς τὸ γνῶναι τὰ μυστήρια τοῦ θεοῦ. ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδον, σύντρομος γενόμενος ἀπελθὼν πρὸς τοὺς πόδας Βαρνάβα ἀπήγγειλα αὐτῷ ἃ εἶδον καὶ ἤκουσα παρὰ τοῦ ἀνδρὸς ἐκείνου μυστήρια. Παῦλος δὲ ὁ ἀπόστολος οὐκ ἦν ἔγγιστα ἡννίκα ἀνεθέμην τὰ τοιαῦτα ῥήματα. εἶπεν δέ μοι Βαρνάβας· μηδενὶ ἐξείπῃς τὴν δύναμιν ἣν εἶδες. γνῶθι γὰρ ὅτι κᾀμοὶ τῇ νυκτὶ ταύτῃ παρέστη ὁ Κύριος λέγων· θάρσει, ὡς γὰρ ἔδωκας τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός μου, εἰς τὸ ἀποθανεῖν καὶ ἀπαλλωτριωθῆναι τοῦ ἔθνους σοῦ, οὕτως καὶ τελειωθήσει. πλὴν καὶ τὸν ὄντα ἐγγὺς ὑμῶν ὑπηρέτην καὶ αὐτὸν συλλαβοῦ μεθ᾽ ἑαυτοῦ· ἔχει γάρ τινα μυστήρια θεϊκὰ. νῦν οὖν τέκνον φύλαξον σεαυτῷ τὰ ῥήματα ἂ εἶδες καὶ ἤκουσας· καιρὸς γάρ σε ἀποκαλύψαι μέλλει. ταῦτα δι᾽ ἐμοῦ κατηχηθέντες οὖν παρ᾽ αὐτοῦ, ἐμείναμεν ἐν Ἱερουσαλὴμ ἡμέρας ἱκανάς· καὶ ἤλθομεν ἐν Ἀντιοχείᾳ· ἐκεῖθεν τοίνυν κατηντήσαμεν ἐν Σελευκείᾳ. ἐκεῖ δὲ προσμείναντες ἡμέρας τρεῖς, ἀπεπλεύσαμεν ἐν Κύπρῳ, καὶ ἤμην ἐγὼ διακονῶν αὐτοῖς, ἄχρις οὗ περιήλθομεν πᾶσαν τὴν Κύπρον· ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Κύπρου, κατήχθημεν ἐν Πέργῃ τῆς Παμφυλίας, κἀκεῖσε λοιπὸν παρέμεινα ὡσεὶ μῆνας δύο βουλόμενος ἐπὶ τὰ δυτικὰ μέρη πορεύεσθαι, καὶ οὐκ εἴασέν με τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. ἐπιστρέψας δὲ πάλιν ἐζήτησα τοὺς  ἀποστόλους, καὶ μαθὼν ὅτι ἐν Ἀντιοχείᾳ ἦσαν ἐπορεύθην πρὸς αὐτούς. ηρον δὲ τὸν Παῦλον ἀπὸ τοῦ κόπου καὶ τῆς ὁδοιπορίας ἐν Ἀντιοχείᾳ (νοσοῦντα add. Papenbroch). Βαρνάβας δὲ παρεκάλει ὥστε εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς Κύπρον καὶ ποιῆσαι τὸν χειμῶνα, καὶ τότε ἀπελθεῖν αὐτοὺς εἰς Ἱερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ. πολλὴ τοίνυν φιλονικία μεταξὺ αὐτῶν ἐγένετο.

Βαρνάβας δὲ παρεκάλει κἀμὲ συνακολουθῆσαι αὐτοῖς διὰ τὸ ἐξ ἀρχῆς ὑπηρέτην με αὐτῶν εἶναι, καὶ ἐν τῇ Κύπρῳ πάσῃ ὑπηρετῆσαι αὐτοῖς ἄχρις οὗ κατηντήσαμεν εἰς Πέργην τῆς Παμφυλίας, κἀκεῖ ἐπέμεινα χρόνους ἱκανούς. ὁ δὲ Παῦλος κατέκραζεν τῷ Βαρνάβᾳ λέγων ὅτι ἀδύνατον τοῦτον μεθ᾽ ἡμῶν ἐλθεῖν. καὶ οἱ ὄντες ἀδελφοὶ ἐκεῖ, ἔλεγον, ὥστε με σὺν αὐτοῖς ἀκολουθῆσαι, διὰ τὸ εὐχήν μοι ὑπάρχειν ἕως τέλους αὐτοῖς ἀκολουθῆσαι· ὥστε λέγειν τὸν Παῦλον ὅτι εἰ βούλῃ λαβεῖν Ἰωάννην τὸν καὶ Μάρκον μετὰ σεαυτοῦ, πορεύου εἰς ἑτέραν ὁδὸν· οὐ γὰρ ἔλθης μεθ᾽ ἡμῶν. Βαρνάβας δὲ ἐν ἑαυτῷ γενόμενος εἶπεν ὅτι τὸν ἄπαξ δουλεύοντα ἡμῖν οὐκ ἀποστρέφεται ἡ χάρις τοῦ θεοῦ· εἰ οὖν καὶ τοῦτο ἡδύ σοί ἐστι πάτερ Παῦλε, λαβὼν αὐτὸν πορεύομαι. καὶ αὐτὸς ἔφη· πορεύου ἐν τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ, καὶ ἡμεῖς ἐν τῷ ἁγίῳ πνεύματι. κλίναντες οὖν τὰ γόνατα προσηύξαντο καὶ ἀναστενάξας Παῦλος ἔκλαυσεν, ὁμοίως δὲ καὶ Βαρνάβας, λέγοντες πρὸς ἀλλήλους· καλὸν μὲν ἦν ἡμᾶς κοινῶς καθὼς καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ τέλος ποιήσασθαι ἐν ἀνθρώποις. ἐπειδὴ δὲ οὕτως σοὶ ἔδοξεν πάτερ Παῦλε, πρόσευξαι ὑπὲρ ἐμοῦ ἵνα τελείως μοι ὁ κόπος εἰς ἀνάπαυσιν γένηται· οἶδας γὰρ πῶς σοι ἐδούλευσα, καὶ εἰς τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ τὴν δοθεῖσάν σοι. πορεύομαι γὰρ ἐν Κύπρῳ τελειωθῆναι, καὶ σπεύδω· οἶδα γὰρ ὅτι οἰκέτι ὄψομαι τὸ πρόσωπόν σου, πάτερ Παῦλε. καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ ἔκλαυσεν ἱκανῶς. ὁ δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτόν· κᾀμοὶ τῇ νυκτὶ ταύτῃ παρέστη ὁ κύριος λέγων· μὴ βιάσῃ Βαρνάβαν τοῦ μὴ πορευθῆναι εἰς Κύπρον· ἐκεῖ γὰρ αὐτῷ ἠτοίμασται φωτῆσαι πολλούς· καὶ σὺ δὲ ἐν τῇ δοθείσῃ σοι χάριτι πορεύου εἰς Ἱεροσόλυμα προσκυνῆσαι ἐν τᾦ ἁγίῳ τόπῳ. κᾀκεῖθέν σοι δειχθήσεται ποῦ σοι τὸ μαρτύριον ἠτοιμάσθη. ἠσπασάμεθα τοιγαροῦν ἀλλήλους, καὶ παρέλαβέν με Βαρνάβας. κατελθόντες δὲ καὶ εὑρόντες πλοῖον ἐν Λαοδικίᾳ ἠρωτῶμεν περάσαι εἰς Κύπρον, καὶ ὁ ἄνεμος ἐναντίως ηὑρέθη καὶ οὐκ ἠδυνήθημεν. ἤλθομεν δὲ ἐν τῷ Κορασίῳ (Konjektur Braunsberger: Κορακησίῳ), καὶ εἰσελθόντων ἡμῶν ἐν τῷ αἰγιαλῷ, ἔνθα πηγὴ ἦν, ἀνεψύξαμεν ἐκεῖ τὴν ὥραν, μηδενὶ ἑαυτοὺς ἐμφανίσαντες διὰ τὸ μὴ γνῶναί τινα ὅτι ἀπεχωρίσθη Βαρνάβας τοῦ Παῦλου. ἐκεῖθεν δὲ ἤλθομεν εἰς Παλαιὰς τῆς Ἰσαυρίας, κᾀκεῖθεν ἐλθόντες ἐν νήσῳ τινὶ Πιτιούσῃ καλουμένῃ, καὶ χειμῶνος γενομένου παρεβάλομεν ἡμέρας τρεῖς· καὶ ἐδέξατο ἡμᾶς ἀνήρ τις Εὔφημος ονόματι. ἐκεῖθεν δὲ παρεπλεύσαμεν τὰς Ἀκονησίας καὶ ἤλθομεν ἐν πόλει Ἀνεμουρίῳ, καὶ εἰσελθόντων ἡμῶν ἐν αὐτῇ ηὕρομεν δύο λληνας· καὶ εἰσελθόντες πρὸς ἡμᾶς ἐπηρώτων τίνες καὶ πόθεν ἐσμέν. εἶπεν δὲ αὐτοῖς Βαρνάβας· εἰ βούλεσθε γνῶναι πόθεν ἐσμέν, ἀπορρίψατε ἣν ἔχετε ἐσθῆτα, καὶ περιβαλῶ ὑμᾶς ἐσθῆτα ἥτις οὐδέποτε ῥυπένεται, ἀλλὰ πάντοτε λαμπρά ἐστιν. ξενισθέντες δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ, ἠρώτων ἡμᾶς· τί ἔστι τὸ ἔνδυμα ἐκεῖνο, ὃ μέλλετε ἡμῖν διδόναι; εἶπεν δὲ αὐτοῖς Βαρνάβας· ἐὰν ἐξομολογήσησθε τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν, καὶ συντάσσεσθε τῷ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ, λαμβάνετε τὸ ἔνδυμα ἐκεῖνο ὅπερ ἐστὶν ἄφθαρτον εἰς αἰῶνα.

κατανυγέντες δὲ ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἔπεσον εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ παρακαλοῦντες καὶ λέγοντες· ἀξιοῦμέν σε πάτερ, δὸς ἡμῖν τὸ ἔνδυμα ἐκεῖνο. καὶ καταγαγὼν αὐτοὺς εὐθὺς κάτω εἰς τὴν πηγὴν ἐβάπτισεν αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς, καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος· καὶ ἔγνωσαν ἑαυτοὺς ὅτι ἐνεδύσαντο τὴν στολὴν τὴν ἁγίαν. λαβὼν δὲ παρ᾽ ἐμοῦ μίαν στολὴν, ἐνέδυσε τὸν ἕνα, καὶ ἐκ τῆς ἰδίας στολῆς ἐνέδυσε τὸν ἕτερον. προσήνεγκαν δὲ αὐτῷ τὰ χρήματα αὐτῶν, καὶ εὐθέως διέδωκεν αὐτὰ Βαρνάβας πτωχοῖς· ἀφ᾽ ὧν καὶ οἱ ναῦται πολλὰ ἠδυνήθησαν κερδᾶναι. κατελθόντες δὲ ἐν τῷ αἰγιαλῷ, ἠσπασάμεθα ἑαυτοὺς, καὶ ἐλαλήσαμεν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ ηὐλογήσαμεν αυτούς. ὁ δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν, ὁ κληθεὶς Στέφανος, ἐβούλετο συνακολουθῆσαι ἡμῖν, καὶ οὐκ εἴασεν Βαρνάβας. διαπερασάντων δὲ ἡμῶν, κατεπλευσάμεθα ἐν Κύπρῳ, καὶ εἰσελθόντες ἐν τῷ λεγομένῳ Κρομυακιάτι ηὕρομεν Τίμωνα καὶ Ἀρίστωνα τοὺς ἱεροδούλους, πρὸς οὓς καὶ ἐξενήσθημεν. Τίμων δὲ συνείχετο πυρετῷ πολλῷ· ᾧ καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας, εὐθέως ἀπεστήσαμεν τὸν πυρετὸν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἐπικαλεσάμενοι τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ. ν δὲ ὁ Βαρνάβας μαθήματα παρὰ Ματθαίου εἰληφὼς, βίβλον τῆς τοῦ θεοῦ φωνῆς, καὶ ποιημάτων σύγγραμμα· ταύτην ἐπιτιθεὶς πᾶσι τοῖς ἀσθενοῦσιν ὁ Βαρνάβας, κατὰ τὴν ἀπαντῶσαν ἡμῖν χάριν, εὐθέως τῶν παθῶν ἴασιν ἐποιεῖτο. γενομένων δὲ ἡμῶν ἐν τῇ πόλει Λαπίθων, καὶ εἱδωλομανίας ἐπιτελουμένης ἐν τῷ θεάτρῳ, οὐκ εἴασεν ἡμᾶς εἰσελθεῖν ἐν τῇ πόλει, ἀλλὰ πρὸς τῇ πύλῃ ἀνεφήξαμεν μικρόν· Τίμων δὲ μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ τῆς νόσου ἦλθεν ἅμα ἡμῖν. ἐξελθόντες δὲ τῆς Λαπίθου διὰ τῶν ὀρέων διοδεύσαντες, λθωμεν εἰς κώμην Λαμπαδιστοῦ, ὅθεν ὑπῆρχεν καὶ Τίμων· πρὸς ὁν εὑρόντες καὶ Ἡρακλέονα ὄντα ἐκεῖ ἐξενίσθημεν παρ᾽ αὐτοῦ. οὗτος ἦν ἀπὸ τῆς Ταμασίων ἐλθὼν, ἐπισκέψασθαι τοὺς οἰκείους αὐτοῦ· πρὸς ὃν ἀτενίσας ὁ Βαρνάβας ἀνεγνώρισεν αὐτόν, πρώην ἐπὶ τῆς Κιτιέων συντυχίαν πεποιηκὼς μετὰ Παύλου πρὸς αὐτόν· ᾧ καὶ πνεῦμα ἅγιον ἔδωκαν, μετονομάσαντες αὐτὸν Ἡρακλείδην, χειροτονήσαντες αὐτὸν ἐπίσκοπον τῇ Κύπρῳ, καὶ ἐκκλησίαν ἐπιστηρίσαντες ἐν σπηλαίῳ ἐν Ταμασῷ, καὶ τοῖς ἐκεῖ οὖσιν ἀδελφοῖς κατηχηθεῖσιν μετ᾽ αὐτοῦ παρεθέμεθα αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. διελθόντων δὲ ἡμῶν τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Χιονῶδες, κατηντήσαμεν ἐν Παλαιᾷ Πάφῳ, κᾀκεῖ ηὕραμεν Ῥόδονά τινα ἱερόδουλον, ὅς τις καὶ αὐτὸς πιστεύσας συνηκολούθησεν ἡμῖν. συνηντήσαμεν δὲ Ἰουδαίῳ τινὶ ὀνόματι Βαριεσοῦ ἑρχομένῳ ἀπὸ τῆς Πάφου, ὅστις καὶ ἔγνώρισεν Βαρνάβαν ὄντα πρώην μετὰ Παύλου· οὗτος οὐκ εἴασεν ἡμᾶς εἰς τὴν Πάφον, ἀλλ᾽ ὑποστρέψαντες ἤλθομεν ἐν τῷ Κουρίῳ.

καὶ ηὕρομεν δρόμον τινὰ μιαρὸν ἐν τῷ ὄρει ἐπιτελούμενον, πλησίον τῆς πόλεως, ἔνθα γυναικῶν τε καὶ ἀνδρῶν πλῆθος γυμνῶν ἐπετέλει τὸν δρόμον. τούτῳ ὁ Βαρνάβας ἐπιστραφεὶς ἐπετίμησεν καὶ κατέπεσεν τὸ απὸ δυσμῶν μέρος, καὶ πολλοὺς τραυματίας ἐποίησεν, πολλοὶ δὲ ἐξ αὐτῶν καὶ ἀπέθανον, οἱ δὲ λοιποὶ ἔφυγον ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Ἀπόλλωνος, τῷ ὄντι πλησίον. ἐλθόντων δὲ ἡμῶν πλησίον τοῦ Κουρίου, πολὺ πλῆθος Ἰουδαίων ν ἐκεῖ ὑποβληθὲν ὑπὸ τοῦ Βαριεσοῦ ἔστη ἔξω τῆς πόλεως καὶ οὐκ εἴασεν ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ ὑπὸ τὸ δένδρον τὸ ν ἐν τῷ ὄρει πλησίον τῆς πόλεως ἐποιήσαμεν τὴν ἑσπέραν καὶ ἀνεψύξαμεν ἐκεῖ. 

τῇ δὲ ἐπιούσῃ ἔλθομεν ἐν κώμῃ τινί, ἔνθα Ἀριστοκλιανὸς κατέμενεν· οὗτος λεπρὸς ὢν ἐκαθερίσθη ἐν Ἀντιοχείᾳ, ὃν καὶ ἐσφράγισαν Παῦλος καὶ Βαρνάβας εἰς ἐπίσκοπον, καὶ ἀπέστειλαν ἐν τῇ κώμῃ αὐτοῦ ἐν Κύπρῳ διὰ τὸ πολλοὺς Ἕλληνας ὑπάρχειν ἐκεῖ. ἐξενίσθημεν δὲ ἐν τῷ σπηλαίῳ πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ὄρει, κᾀκεῖ ἐμείναμεν ἡμέραν μίαν. ἐκεῖθεν δὲ ἤλθομεν ἐν Ἀμαθοῦντι, καὶ πολὺ πλῆθος ἦν Ἑλλήνων ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῷ ὄρει ἀσέμνων γυναικῶν τε καὶ ἀνδρῶν σπενδόντων· κᾀκεῖ προσελθὼν ὁ Βαριεσοῦς. συνεσκεύασε τὸ ἔθνος τῶν Ἰουδαίων, καὶ οὐκ εἴασεν ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν, εἰ μὴ γυνή τις χήρα ὡς ἐτῶν ὀγδοήκοντα καὶ αὐτὴ τοῖς εἰδώλοις μὴ προσκυνοῦσα προσχοῦσα ἐδέξατο ἡμᾶς ἐν τῷ οἴκῳ αὐτῆς μίαν ὥραν. ἐξερχομένων δὲ ἡμῶν τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν Βαρνάβας ἐξετείναξεν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ ἐκείνου ἔνθα ἡ σπονδὴ τῶν μιαρῶν ἐγίνετο. ἐκεῖθεν δὲ ἐξελθόνθες ἔλθομεν διὰ τῶν ἐρήμων τόπων· ἠκολούθει δὲ καὶ Τίμων μεθ᾽ ἡμῶν. καὶ ἐλθόντων ἡμῶν εἰς Κιτιεῖς, πολλοῦ θορύβου γενομένου κᾀκεῖ ἐν τῷ δρομίῳ αὐτῶν, μαθόντες παρήλθομεν τὴν πόλιν ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ἡμῶν ἅπαντες· οὐδεὶς γὰρ ἡμᾶς ἐδέξατο, εἰ μὴ ἐν τῇ πύλῃ μίαν ὥραν ἀνεψύξαμεν πλησίον τοῦ ὑδραγωγίου.

ἀνασχέντων δὲ ἡμῶν ἐν πλοίῳ ἀπὸ τῆς Κιτιέων, ἤθομεν ἐπὶ Σαλαμῖνα, καὶ κατήχθημεν ἐν ταῖς λεγομέναις Νήσοις, ἔνθα κατείδωλος ὁ τόπος ὑπῆρχεν· καὶ ἐκεῖ γὰρ πανηγύρεις καὶ σπονδαὶ ἐγίνοντο. κἀκεῖ πάλιν εὑρόντες Ἡρακλείδην, ἐδιδάξαμεν αὐτὸν σπουδῇ κηρύσσειν τὸ τοῦ χριστοῦ εὐαγγέλιον καθιστᾶν τὲ ἐκκλησίας καὶ λειτουργοὺς ἐν αὐταῖς. εἰσελθόντων δὲ ἡμῶν ἐν Σαλαμῖνα, κατηντήσαμεν εἰς τὴν συναγωγὴν τὴν πλησίον τῆς ἐπιλεγομένης Βιβλίας· κἀκεῖ εἰσελθόντων ἡμῶν, ἀναπτύξας ὁ Βαρνάβας τὸ εὐαγγέλιον ὅπερ ἦν λαβὼν παρὰ Ματθαίου ἤρξατο διδάσκειν τοὺς Ἰουδαίους. 

καταντήσαντος δὲ τοῦ Βαριεσοῦ μετὰ δύο ἡμέρας μετὰ τὸ κατηχηθῆναι Ἰουδαίους οὐκ ὀλίγους ὐπὸ Βαρνάβα, θυμωθεὶς ὁ Βαριεσοῦς συνῆζε πᾶν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἐζήτησαν κατασχεῖν τὸν Βαρνάβαν, καὶ παραδοῦναι Ὑπατίῳ τῷ ἡγεμόνι τῆς Σαλαμήνης. καὶ ὡς ἔδησαν αὐτὸν πρὸς τὸ ἀπαγαγεῖν πρὸς τὸν ἡγεμόνα, εὐσεβοῦς Ἰεβουσσαίου, συγγενοῦς Νέρωνος καταντήσαντος ἐν Κύπρῳ, μαθόντες οἱ Ἰουδαῖοι λαβόντες τὸν Βαρνάβαν νυκτὸς ἔδησαν ἐν σχοινίῳ κατὰ τοῦ τραχείλου, σύραντες ἐπὶ τὸ ἱπποδρόμιον ἀπὸ τὸν συναγωγῆς καὶ περάσαντες ἔξω τῆς πύλης, κατέκαυσαν αὐτὸν πυρί, ὥστε καὶ τὰ ὀστὰ αὐτοῦ κονίαν γενέσθαι. εὐθὲως δε τῇ αὐτῇ νυκτί λαβόντες τὴν κονίαν αὐτοῦ ἔβαλον ἐν σινδόνι, καὶ ἐν μολίβδῳ ὰσφαλισάμενα ἐσκέψαντο κατὰ τοῦ πελάγους ῥῖψαι αὐτόν. 

εὑρὼν δὲ καιρὸν τῆς νυκτὸς ἐγὼ Ἰωάννης ὁ καὶ μετονομασθεὶς Μάρκος καὶ τοῦτο μετὰ Τίμωνος καὶ Ῥώδωνος βαστάσαι δυνηθείς, ἤλθομεν ἐν τόπῳ τινί, καὶ εὑρόντες σπήλαιον κατηγάγομεν αὐτὸν ἐκεῖ, ἔνθα τὸ ἔθνος τὸ Ἱεβουσσαίων τὸ πρὶν κατκει· ἀποκεκρυμμένον δὲ τόπον εὑρόντες ἐν αὐτῷ ἀπεθέμεθα ἅμα τοῖς μαθήμασιν οἷς παρέλαβεν παρὰ Ματθαίου. ν δὲ ὥρα τετάρτη τῆς νυκτὸς δευτέρα σαββάτῳ μηνὶ Παϋνὶ κατ᾽ Αἰγυπτίους ἑπτακαιδεκάτη τῆς δὲ γενεᾶς ἔτου ιβ᾽ κατὰ δὲ Ῥωμαίους μηνὶ Ἰουνίῳ ια᾽. 

ς δὲ ἐκρύβημεν ἐν τόπῳ, ζήτησιν οὐκ ὀλίγην ἐποίησαν οἱ Ἰουδαῖοι καθ᾽ ἡμῶν, καὶ μόλις εὑρόντες κατεδίωξαν ἡμᾶς ἕως τῆς κώμης Λεδρῶν· καὶ εὑρόντες κἀκεῖ σπήλαιον ἐν τῷ ὄρει πλησίον τῆς κώμης, ἀνελθόντες κατεφύγομεν ἐν αὐτῷ, καὶ οὕτως διειλήθησαν εἰς ἡμᾶς. ἀπεκρύβημεν δὲ ἐν τῷ σπηλαίῳ ἡμέρας τρεῖς, καὶ ἀναχωρησάντων τῶν Ἰουδαίων ἐξελθόντες κατελείψαμεν τὸν τόπον. προσλαβόμενοι δὲ Ἀρίστωνα καὶ Ῥώδονα ἤλθομεν ἐν κώμῃ Λιμντι. 

 εὑρόντες δὲ πλοῖον Αἰγύπτιον, ἀνήλθομεν ἐν αὐτῷ καὶ πλεύσαντες κατήχθημεν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ. κἀκεῖ ἔμεινα διδάσκων τοὺς προσφεύγοντας αδελφοὺς τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, φωτίζων αὐτοὺς καὶ εὐαγγελιζόμενος ἅπερ ἐδιδάχθην ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ, τῶν καὶ βαπτισάντων με εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς, καὶ οὐ υοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, τῶν καὶ μετονομασάντων με Μάρκον ἐν τῷ ὕδατι τοῦ βαπτίσματος, ἐν ᾧ ελπίζω πολλοὺς προσενέγκαι εἰς τὴν δόξαν τοῦ κυρίου διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν.

 Die Reisen und das Martyrium des heiligen Apostels Barnabas 

 

Da ich ja seit der Herabkunft der Gegenwart unseres Retters Jesus Christus, des unermüdlichen, wohlwollenden und machtvollen Hirten, Lehrers und Arztes, das unsagbare, heilige und tadellose Geheimnis der Christen, welche die Hoffnung in Heiligkeit bewahren und mit dem Siegel versehen worden sind, sah und bewunderte, und ihnen eifrig gedient habe, hielt ich es für notwendig, von den Geheimnissen, die ich gehört und gesehen habe, zu berichten. Ich, Johannes, der Begleiter der Apostel Barnabas und Paulus, war früher ein Diener des Hohepriesters Kyrillos,  habe dann aber durch den Apostel Petrus, als auch durch Barnabas und Paulus, die der Berufung Würdigen, die Gnade des Geistes empfangen und wurde auch von ihnen getauft. Nachdem ich aber getauft worden war, hatte ich eine Vision und sah einen Mann dastehen, der mit einem langen weißen Gewand bekleidet war. Und er sagte zu mir: „Sei getrost, Johannnes, denn dein Name wird in Markus umbenannt werden und dein Ruhm in der ganzen Welt verkündet werden. Und die Dunkelheit in dir ist von dir gewichen, und es wurde dir die Fähigkeit gegeben, die Geheimnisse Gottes zu erkennen.“ Und als ich die Vision gesehen hatte, war ich sehr erschrocken und fiel Barnabas zu Füßen und teilte ihm die Geheimnisse mit, die ich von dem Mann gesehen und gehört hatte. Der Apostel Paulus aber war nicht in der Nähe, als ich jene Worte berichtete. Barnabas aber sagte zu mir: „Verrate niemandem das Wunder, das du geschaut hast. Denn wisse, daß  der Herr in dieser Nacht auch bei mir stand und sagte: ,Sei getrost, denn wie du deine Seele um meines Namens Willen dahingegeben hast, um deinem Volk zu sterben und von ihm entfremdet zu werden, so wirst du auch vervollkommnet werden. Aber nimm auch den Diener, der bei euch ist, mit dir.‘ Also, Kind, bewahre die Dinge, die du gesehen und gehört hast, denn die Zeit wird kommen, da du sie offenbaren sollst.“ Und wir blieben, nachdem ich von ihm unterwiesen worden war, noch viele Tage in Jerusalem, und gingen dann nach Antiochia. Von dort kamen wir nach Seleukia. Dort blieben wir drei Tage lang und segelten dann nach Zypern, und ich diente ihnen, bis wir ganz Zypern bereist hatten. Dann setzten wir von Zypern aus die Segel und landeten in Perge in Pamphylien. Und dort blieb ich etwa zwei Monate zurück, weil ich gen Westen wandern wollte, doch der Heilige Geist erlaubte es mir nicht. Daher kehrte ich um und suchte wieder nach den Aposteln, und als ich erfuhr, daß sie in Antiochia waren, begab ich mich zu ihnen. Und ich fand Paulus in Antiochia, (krank) von Mühe und Reise. Und Barnabas mahnte dazu, nach Zypern zu gehen und dort den Winter zu verbringen, um dann zum Fest nach Jerusalem zu reisen. Darüber entstand zwischen ihnen ein großer Streit. Barnabas drängte aber auch mich, sie zu begleiten, weil ich doch von Anfang an ihr Diener war und ihnen auch in Zypern immer gedient hatte, bis wir nach Perge in Pamphylien gekommen waren, wo ich geraume Zeit verweilte. Paulus aber schrie Barnabas nieder und sagte: „Dieser kann unmöglich mit uns kommen.“ Auch die dort anwesenden Brüder sagten, daß ich sie begleiten sollte, denn es war ein Gelübde auf mir, ihnen bis zum Ende zu folgen, so daß Paulus sagte: „Wenn du Johannes, der auch Markus genannt wird, mit dir nehmen willst, dann gehe einen anderen Weg, denn er wird nicht mit uns kommen.“ Barnabas aber ging in sich und sagte: „Wer uns einmal gedient hat, den verläßt die Gnade Gottes nicht. Wenn also dies für dich akzeptabel ist, Vater Paulus, nehme ich ihn mit mir und breche auf.“ Und er sprach: „Du gehst hin in der Gnade Gottes, und wir im Heiligen Geist.“ Da bogen sie die Knie und beteten. Und Paulus stöhnte laut und weinte, und so auch Barnabas, und sie sagten zueinander: „Es wäre gut gewesen, wenn wir nicht nur unser Leben, sondern auch unser Ende gemeinsam unter den Menschen gewirkt hätten. Aber da es dir so gut erscheint, Vater Paulus, bete für mich, damit meine Mühe sich zur Ruhe vollende. Denn du weißt, wie ich dir und auch der Gnade Christi, die dir gegeben worden ist, gedient habe. Denn ich gehe nach Zypern und eile meiner Vollendung entgegen. Ich weiß nämlich, daß ich dein Gesicht nie mehr wiedersehen werde, Vater Paulus.“ Da fiel er zur Erde nieder, ihm zu Füßen, und weinte bitterlich. Paulus aber sprach zu ihm: „Auch mir ist diese Nacht der Herr erschienen und sprach: ,Hindere Barnabas nicht, nach Zypern zu gehen, denn es ist dort für ihn bestimmt, viele zu erleuchten. Und du geh in der Gnade, die dir gegeben wurde, nach Jerusalem, um am heiligen Ort zu beten. Und dort wird dir gezeigt werden, wo dein Martyrium für dich bestimmt ist.‘ So verabschiedeten wir denn nun einander und Barnabas nahm mich mit sich. Und als wir in Laodicea ein Schiff fanden, fragten wir, ob sie nach Zypern übersetzen wollten. Und der Wind war widrig und es gelang uns nicht, ihm zu widerstehen. Und so kamen wir nach Korasion (Korakesion?), und als wir ans Ufer gelangten, war dort eine Quelle, an der wir für einige Zeit rasteten. Wir zeigten uns aber niemandem, damit nicht etwa jemand erfahre, daß Barnabas sich von Paulus getrennt hatte. Von dort aus kamen wir nach Isaura Palaea, und von dort zu einer gewissen Insel namens Pitiusa, und weil Sturm war, brauchten wir drei Tage, um dorthin zu gelangen. Und es empfing uns ein Mann namens Euphemos. Und von dort segelten wir an den akonesianischen Inseln vorbei, und kamen in die Stadt Anemurion. Und als wir in sie eintraten, begegneten wir zwei Hellenen. Sie kamen zu uns und fragten, wer und woher wir seien. Barnabas aber sprach zu ihnen: „Wenn ihr wissen wollt, wer und woher wir sind, dann legt das Gewand ab, das ihr tragt, und ich werde euch ein Gewand umlegen, das niemals schmutzig wird, sondern für immer sauber bleibt.“ Da sie das Gesagte jedoch befremdete, fragten sie uns: „Was ist das für ein Gewand, das ihr uns geben wollt?“ Barnabas aber sprach zu ihnen: „Wenn ihr eure Sünden bekennt, und dem Herrn Jesus Christus gehorcht, sollt ihr jenes Gewand empfangen, das in alle Ewigkeit nicht vergeht.“ Da fuhr der Heilige Geist durch sie und sie fielen ihm zu Füßen und riefen: „Wir bitten dich, Vater, gib uns dieses Gewand!“ Und er führte sie geradewegs hinunter zur Quelle und taufte sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie erkannten an sich selbst, daß sie mit dem heiligen Gewand bekleidet worden waren. Und er nahm mein Gewand und legte es dem einen an, und sein eigenes Gewand gab er dem anderen. Und sie schenkten ihm Dinge, die Barnabas sofort an die Armen verteilte und von denen auch die Matrosen reichlich Nutzen zogen. Und wir gingen zum Ufer hinab, wo wir sie verabschiedeten und zu ihnen das Wort Gottes redeten und sie segneten. Und der eine von ihnen, der Stephanus hieß, wollte uns begleiten, aber Barnabas erlaubte es nicht. Wir aber segelten hinüber nach Zypern und kamen bei dem Kromyiakite genannten Ort an Land, wo wir die Tempeldiener Timon und Ariston fanden, die uns gastlich aufnahmen. Timon hatte starkes Fieber, doch als wir unsere Hände auf ihn legten und den Namen Jesu ausriefen, entfernten wir das Fieber sofort von ihm. Barnabas hatte Lehren von Matthäus empfangen, ein Buch der Stimme Gottes und eine schriftliche Aufzeichnung der Taten. Diese legte er den Kranken, die uns begegneten, zu ihrem Wohle auf, und es bewirkte unmittelbar die Heilung ihrer Leiden. Wir gelangten aber in die Stadt Lapithos, und weil im Theater rasende Götzenorgie abgehalten wurde, erlaubte er uns nicht, in die Stadt hineinzugehen, sondern wir hielten uns ein wenig am Stadttor auf. Timon aber ist nach der Genesung seiner Krankheit mit uns gekommen. Und als wir Lapithos verlassen hatten, wanderten wir durch die Berge und kamen in das Dorf Lampadistos, aus dem auch Timon stammte. Durch ihn fanden wir auch Herakleon, der sich dort aufhielt, und der uns gastlich aufnahm. Er war aus Tamassos gekommen, um seine Verwandten zu besuchen. Und Barnabas schaute ihn mit festem Blick an und erkannte ihn wieder, denn ist ihm zuvor schon mit Paulus in Kition (Larnaka)  begegnet. Auch ihm spendeten sie den Heiligen Geist und benannten ihn in Herakleides um. Und nachdem wir ihn zum Bischof von Zypern geweiht und  eine Kirche in Tamassos in einer Höhle gegründet hatten, trugen wir ihm auf, den dort bei ihm anwesenden Brüdern das Wort Gottes zu lehren. Und als wir den Chionodes genannten Berg überquert hatten, kam wir in das alte Paphos und dort fanden wir einen gewissen Rhodon, einen Tempeldiener, der uns, nachdem er zum Glauben begleitete. Und wir trafen einen gewissen Juden mit Namen Barjesus, der aus Paphos kam, und der Barnabas als denjenigen erkannte, der zuvor schon mit Paulus dort war. Dieser ließ uns nicht nach Paphos hinein, so daß wir uns abwendeten und nach Kurion gingen. 

Und wir sahen ein schändliches Rennen, das auf einem Berg nahe der Stadt abgehalten wurde. Dort vollzog eine Menge nackter Frauen und Männern einen Wettlauf. Und Barnabas wandte sich davon ab und tadelte es. Und die westliche Mannschaft verlor, und viele wurden verletzt, und viele von ihnen starben auch. Die Übrigen aber flohen in den nahegelegenen Tempel des Apollon. Als wir uns aber Kurion nährten, war dort eine große Menge Juden, die von Barjesus dazu angestiftet worden waren, sich außerhalb der Stadt aufzustellen, um uns daran zu hindern, in die Stadt hineinzugehen, so daß wir den Abend unter einem Baum nahe der Stadt verbrachten und uns dort ausruhten.

Und am folgenden Tag kamen wir in ein Dorf, in dem Aristoklianos weilte. Dieser war ein Aussätziger, der in Antiochia gereinigt wurde, und den Paulus und Barnabas zum Bischof geweiht und in sein Dorf auf Zypern gesandt hatten, weil es dort viele Hellenen gab. Und wir wurden von ihm in einer Höhle auf dem Berg gastlich aufgenommen und blieben dort für einen Tag. Und von dort kamen wir nach Amathos, wo eine große Menge Hellenen im Tempel auf dem Berg war, und ehrlose Frauen und Männer  Trankopfer darbrachten. Und dort näherte sich Barjesus, der die Schar der Juden auf seine Seite gebracht hatte, und hinderte uns daran, in die Stadt hineinzugehen. Aber eine verwitwete Frau von achtzig Jahren, die sich nicht vor den Götzen niederwarf, gab uns Schutz und nahm uns für eine Stunde in ihr Haus auf. Als wir aber wieder hinausgingen, schüttelte Barnabas vor dem Tempel, in dem das Trankopfer der Verruchten stattfand, den Staub von den Füßen. Und als wir von dort weggegangen waren, kamen wir durch wüste Gegenden, und auch Timon begleitete uns. Und als wir nach Kition kamen, war auch dort viel Getöse auf ihrer Rennbahn, Und nachdem wir dies gewahr wurden, verließen wir die Stadt und schüttelten alle den Staub von den Füßen. Denn niemand hatte uns aufgenommen. So rasteten wir nur eine Stunde am Tor nahe der Wasserleitung. Wir fuhren aber mit dem Schiff von Kition nach Salamis, und landeten bei den sogenannten Inseln. Dieser Ort war voller Götzen, und es wurden dort gerade Feste und Trankopfer begangen. Und dort trafen wir erneut auf Herakleides und beauftragten ihn, eifrig das Evangelium Christi zu verkünden, Gemeinden zu gründen und Gemeindevorsteher in ihnen einzusetzen. Und als wir nach Salamis hineingegangen waren, erreichten wir die Synagoge nahe des sogenannten Ortes Biblia. Und als wir hineingegangen waren, öffnete Barnabas das Evangelium, das er von Matthäus empfangen hatte, und begann, die Juden zu lehren. Barjesus aber kam erst zwei Tage später an, als bereits viele Juden von Barnabas unterwiesen worden waren. Und Barjesus wurde wütend und versammelte das gesamte Volk der Juden, und sie versuchten, Barnabas zu ergreifen, und dem Vorsteher von Salamis, Hypatios, auszuhändigen. Und als sie ihn gefesselt hatten, um ihn zu dem Vorsteher zu bringen, kam ein frommer Jebusiter, ein Verwandter Neros, nach Zypern. Und als die Juden dies erfuhren, nahmen sie Barnabas des nachts und banden einen Strick um seinen Hals. Und nachdem sie ihn von der Synnagoge zum Hippodrom schleiften, und dann aus der Stadt hinaus, stellten sie sich um ihn und verbrannten ihn, so dass sogar seine Knochen zu Asche wurden. Und sogleich in jener Nacht nahmen sie seine Asche und warfen sie in ein Leinentuch und befestigten es mit Blei, um es in die Fluten zu schleudern. Aber ich, Johannes, der auch in Markus unbenannt war, fand eine Gelegenheit, und vermochte ihn zusammen mit Timon und Rhodon des nachts wegzutragen. Wir kamen an einen gewissen Ort, an dem die Jebusiter einst lebten, und an dem wir eine Höhle fanden, in die wir ihn legten. Wir versteckten ihn an einem Ort in ihr, zusammen mit den Lehrdokumenten, die er von Matthäus empfangen hatte. Es war aber die vierte Stunde der Nacht, am zweiten Tag nach dem Sabbath, am siebzehnten Tag des Monats Payni nach den Ägyptern, mit Beginn des zwölften Jahres, nach den Römern aber am Elften des Monats Juni. Und während wir uns an jenem Ort versteckten, setzten die Juden alles daran, uns zu finden. Und sie fanden uns nur mit Mühe und verfolgten uns bis zum Dorf Ledra. Und wir fanden dort abermals eine Höhle in den Bergen nahe des Dorfes, und als wir hinaufgestiegen waren, suchten wir Zuflucht in ihr und konnten ihnen so entkommen. Und wir verbargen uns drei Tage in der Höhle. Und als die Juden fort waren, kamen wir heraus und verließen den Ort. Und begleitet von Ariston und Rhodon erreichten wir das Dorf Limnes. Und als wir ein ägyptisches Schiff fanden, bestiegen wir es und segelten nach Alexandrien. Dort blieb ich und lehrte die dorthin geflüchteten Brüder das Wort Gottes, das sie erleuchtete, und verkündigte ihnen das Evangelium, das mich von den Aposteln Christi gelehrt worden war, die mich auch auf den Namen des Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft hatten, und die mich durch das Wasser der Taufe in Markus umbenannten, durch das ich viele zur Herrlichkeit des Herrn zu bringen mir erhoffe, durch Seine Gnade. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.


 

MS Vaticanus Graecus 1667 (105r-110r)

Vollständiges Digitalisat: Vat. Gr. 1667

105r
105r
105v
105v
106r
106r
106v
106v
107r
107r
107v
107v
108r
108r
108v
108v
109r
109r
109v
109v
110r
110r