E P I S T U L A    P E T R I    A D    I A C O B U M

In der Übersetzung von Georg Strecker (vgl. Wilhelm Schneemelcher: Neutestamentliche Apokryphen II, 447f.)


E Π I Σ T O L H    Π E T R O Y

Π P O Σ   I A K Ω B O N

D E R   B R I E F  D E S

P E T R U S  A N  J A K O B U S


I

[1] Πέτρος Ἰακώβῳ τῷ κυρίῳ καὶ ἐπισκόπῳ τῆς ἁγίας ἐκκλησίας. ὑπὸ τοῦ τῶν ὅλων πατρὸς διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν εἰρήνῃ πάντοτε.

[2] Εἰδώς σε, ἀδελφέ μου, εἰς τὸ κοινῇ πᾶσιν ἡμῖν συμφέρον σπεύδοντα προθύμως, ἀξιῶ καὶ δέομαι τῶν ἐμῶν κηρυγμάτων ἃς ἔπεμψά σοι βίβλους μηδενὶ τῶν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν μεταδοῦναι μήτε ὁμοφύλῳ πρὸ πείρας, ἀλλ' ἐάν τις δοκιμασθεὶς ἄξιος εὑρεθῇ, τότε αὐτῷ κατὰ τὴν ἀγωγὴν παραδοῦναι, καθ' ἣν καὶ τοῖς ἑβδομήκοντα ὁ Μωυσῆς παρέδωκε τοῖς τὴν καθέδραν αὐτοῦ παρειληφόσιν. διὰ τοῦτο καὶ ὁ καρπὸς τῆς ἀσφαλείας μέχρι τοῦ δεῦρο φαίνεται. [3] τὸν γὰρ αὐτὸν οἱ πανταχῆ ὁμόεθνοι τῆς μοναρχίας καὶ πολιτείας φυλάσσουσι κανόνα, κατὰ μηδένα τρόπον ἄλλως φρονεῖν ὑπὸ τῶν πολλὰ νευρουσῶν γραφῶν ἐξοδευθῆναι δυνηθέντες. [4] κατὰ γὰρ τὸν παραδοθέντα αὐτοῖς κανόνα τὰ τῶν γραφῶν ἀσύμφωνα πειρῶνται μεταρρυθμίζειν, εἰ δή τις· τυχὸν μὴ εἰδὼς τὰς παραδόσεις ναρκᾷ πρὸς τὰς τῶν προφητῶν πολυσήμους φωνάς. [5] οὗ ἕνεκεν οὐδενὶ διδάσκειν ἐπιτρέπουσιν, ἐὰν μὴ πρότερον μάθῃ πῶς δεῖ ταῖς γραφαῖς χρῆσθαι. διὰ τοῦτο παρ' αὐτοῖς εἷς θεός, εἷς νόμος, μία ἐλπίς. 

[1] Petrus an Jakobus, den Herrn und Bischof der heiligen Gemeinde: Friede sei mit dir allzeit von dem Vater des Alls durch Jesus Christus.

[2] Da ich wohl weiß, daß du, mein Bruder, dich mit Eifer um das mühst, was uns allen gemeinsam von Nutzen ist, bitte ich dich inständig, die Bücher meiner Predigten, die ich dir (hier) übersende, niemandem von den Heiden zu überlassen, auch nicht einem Stammesgenossen vor der Probezeit. Wenn aber jemand geprüft und als würdig erfunden ist, dann magst du sie ihm in der Weise übergeben, wie Moses den Siebzig sein Lehramt übergeben hat. [3] Daher ist auch die Furcht der Vorsicht bis auf den heutigen Tag zu sehen. Denn die Angehörigen seines Volkes bewahren überall dieselbe Richtschnur in ihrem Glauben an den einen Gott und in ihrer Lebensführung, ohne daß die vielsinnigen Schriften sie verleiten können, eine andere Einstellung anzunehmen. [4] Vielmehr versuchen sie, auf Grund der ihnen überlieferten Richtschnur die Widersprüche der Schriften in Einklang zu bringen, wo etwa jemand, der die Überlieferungen nicht kennt, gegenüber den vieldeutigen Stimmen der Propheten ratlos ist. [5] Deswegen erlauben sie niemandem zu lehren, bevor er nicht gelernt hat, wie die Schriften zu gebrauchen sind. Daher sind bei ihnen ein Gott, ein Gesetz und eine Hoffnung in Geltung.

 

 


II

[1] ἵνα γοῦν τὸ ὅμοιον καὶ παρ' ἡμῖν γένηται, τοῖς ἑβδομήκοντα ἡμῶν ἀδελφοῖς τὰς βίβλους μου τῶν κηρυγμάτων δὸς μετὰ τοῦ ὁμοίου τῆς ἀγωγῆς μυστηρίου, ἵνα καὶ τοὺς βουλομένους τὸ τῆς διδασκαλίας ἀναδέξασθαι μέρος ἐφοδιάζειν ἐφοδιάζωσιν· ἐπεὶ ἐὰν μὴ οὕτως γένηται, εἰς πολλὰς γνώμας ὁ τῆς ἀληθείας ἡμῶν διαιρεθήσεται λόγος. τοῦτο δὲ οὐχ ὡς προφήτης ὢν ἐπίσταμαι, ἀλλ' ἤδη αὐτοῦ τοῦ κακοῦ τὴν ἀρχὴν ὁρῶν. τινὲς γὰρ τῶν ἀπὸ ἐθνῶν τὸ δι' ἐμοῦ νόμιμον ἀπεδοκίμασαν κήρυγμα, τοῦ ἐχθροῦ ἀνθρώπου ἄνομόν τινα καὶ φλυαρώδη προσηκάμενοι διδασκαλίαν. καὶ ταῦτα ἔτι μου περιόντος ἐπεχείρησάν τινες ποικίλαις τισὶν ἑρμηνείαις τοὺς ἐμοὺς λόγους μετασχηματίζειν εἰς τὴν τοῦ νόμου κατάλυσιν, ὡς καὶ ἐμοῦ αὐτοῦ οὕτω μὲν φρονοῦντος, μὴ ἐκ παρρησίας δὲ κηρύσσοντος. ὅπερ ἀπείη. τὸ γὰρ τοιοῦτο ἀντιπράσσειν ἐστὶ τῷ τοῦ θεοῦ νόμῳ τῷ διὰ Μωυσέως ῥηθέντι καὶ ὑπὸ τοῦ κυρίου ἡμῶν μαρτυρηθέντι περὶ τῆς ἀιδίου αὐτοῦ διαμονῆς. ἐπεὶ οὕτως εἶπεν· «Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου». τοῦτο δὲ εἴρηκεν, «ἵνα τὰ πάντα γίνηται». οἱ δὲ οὐκ οἶδα πῶς τὸν ἐμὸν νοῦν ἐπαγγελλόμενοι, οὓς ἤκουσαν ἐξ ἐμοῦ λόγους, ἐμοῦ τοῦ εἰπόντος αὐτοὺς φρονιμώτερον ἐπιχειροῦσιν ἑρμηνεύειν, λέγοντες τοῖς ὑπ' αὐτῶν κατηχουμένοις τοῦτο εἶναι τὸ ἐμὸν φρόνημα, ὃ ἐγὼ οὐδὲ ἐνεθυμήθην. εἰ δὲ ἐμοῦ ἔτι περιόντος τοιαῦτα τολμῶσιν καταψεύδεσθαι, πόσῳ γε μᾶλλον μετ' ἐμὲ ποιεῖν οἱ μετ' ἐμὲ τολμήσουσιν; 

[1] Damit nun das gleiche auch bei uns geschehe, übergib unseren siebzig Brüdern die Bücher meiner Predigten in derselben geheimnisvollen Weise, damit sie die Bewerber um das Lehramt wohl zurüsten. [2] Denn wenn wir nicht auf diese Weise vorgehen, wird unser Wort der Wahrheit in viele Meinungen zerspalten werden. Dies weiß ich nicht als Prophet, sondern ich habe schon den Anfang des Übels vor Augen. [3] Haben doch einige von den Heiden meine gesetzliche Verkündigung verworfen und eine gesetzlose und unsinnige Lehre des feindlichen Menschen vorgezogen. [4] Und zwar haben einige noch zu meinen Lebzeiten versucht, durch mancherlei Deutungen  meine Worte zu verdrehen, als ob ich die Auflösung des Gesetzes lehrte und, obwohl ich dieser Ansicht sei, dies nicht freimütig äußerte (vgl. Gal 2,11–14). Aber das sei ferne! [5] Denn solches hieße, dem Gesetz Gottes zuwiderhandeln, das durch Moses kundgetan und durch unseren Herrn in seiner ewigen Dauer bestätigt worden ist. Denn er sprach: "Der Himmel und die Erde werden vergehen, aber ein Jota oder ein Häkchen vom Gesetz soll nicht vergehen" (Mt 24,35; 5,18). [6] Dies sagte er, damit alles geschehe. Jene aber, die, ich weiß nicht wie, vorgeben, sich auf meine Gedanken zu verstehen, wollen die Worte, die sie von mir gehört haben, besser auslegen als ich selbst, der sie doch gesprochen hat. Denen, die sie unterrichten, sagen sie, das sei meine Ansicht, woran ich nicht einmal gedacht habe. [7] Wenn sie aber noch zu meinen Lebzeiten solches fälschlich behaupten, um wieviel mehr werden nach meinem Tod die Späteren dies zu tun wagen.

 


III

[1] ἵνα οὖν μὴ τοιοῦτόν τι γένηται, τούτου ἕνεκα ἠξίωσα καὶ ἐδεήθην τῶν ἐμῶν κηρυγμάτων ἃς ἔπεμψά σοι βίβλους μηδενὶ μεταδοῦναι μήτε ὁμοφύλῳ μήτε ἀλλοφύλῳ πρὸ πείρας, ἀλλ' ἐάν τις δοκιμασθεὶς ἄξιος εὑρεθῇ, τότε αὐτῷ κατὰ τὴν Μωυσέως ἀγωγὴν παραδοῦναι, [2] καθ' ἣν τοῖς ἑβδομήκοντα παρέδωκεν τοῖς τὴν καθέδραν αὐτοῦ παρειληφόσιν, ἵνα οὕτως τὰς πίστεις φυλάξωσιν καὶ πανταχῆ τὸν τῆς ἀληθείας κανόνα παραδῶσιν, ἑρμηνεύοντες τὰ πάντα πρὸς τὴν παράδοσιν ἡμῶν, καὶ μὴ αὐτοὶ ὑπὸ ἀμαθείας κατασπώμενοι, ὑπὸ τῶν κατὰ τὴν ψυχὴν στοχασμῶν εἰς πλάνην ἑλκόμενοι, ἄλλους εἰς τὸν ὅμοιον τῆς ἀπωλείας ἐνέγκωσιν βόθυνον. [3] καὶ τὰ μὲν ἐμοὶ δόξαντα καλῶς ἐσήμανά σοι, τὸ δὲ σοὶ δοκοῦν, κύριέ μου, πρεπόντως ἐπιτέλει. ἔρρωσο.

 

[1] Damit nun das nicht eintreffe, bitte ich dich inständig, die Bücher meiner Predigten, die ich dir schicke, keinem Stammesgenossen, auch nicht einem Fremden vor einer Probezeit zu überlassen, sondern, wenn jemand geprüft und als würdig erfunden ist, sie ihm dann in der Weise Moses’ zu übergeben, [2] in der dieser den Siebzig sein Lehramt übergeben hat, damit sie so Glaubenssätze bewahren und überall die Richtschnur der Wahrheit weiterreichen, indem sie alles entsprechend unserer Überlieferung deuten und nicht, durch Unwissenheit und Zweifel der Seele in Irrtum hinabgezogen, andere in den gleichen Abgrund des Verderbens bringen. [3] Das, was mir notwendig erschien, habe ich dir nurmehr angezeigt. Was aber du, mein Herr, für richtig befindest, das führe aus, wie es angemessen ist. Lebe wohl!